Peldoša elektrostacija WILEG

A floating power plant T-WILEG that generates electricity from the upward/downward
movement of water waves
The floating pontoon bridge power plant (hereinafter T-WILEG) is based on two patented main
units. One is the Water Wave Impulse Linear Electric Generator with Magnetic Accelerators
(WILEG) (LVP2020000058 dated 09.01.2020) and the other is the Floating Pontoon Bridge (T-
WILEG) (LVP2020000061 dated 09.04.2020) which is made of separate frames and mutually
compatible pontoons. WILEG work units of fixed power (10-20 W) are installed on the pontoon
bridge in a predetermined number according to the customer's requirements. The T-WILEG
power station converts the kinetic energy of the up/down movement of water waves into electrical
energy. Depending on the intended use of the power plant, the generated electricity can be used
on-site in coastal cafes and households, or stored in batteries/hydrogen - a floating filling station
for electric/hydrogen boats, yachts.
Authors: Vladimirs Nemcevs, Rims Vaitkus, Peteris Lesnicenoks, Elmars Baltins, Janis Kleperis
(Institute of Solid State Physics of University of Latvia) and Chien-Heng Chou (Vanung University,
Taiwan).
Peldoša elektrostacija T-WILEG, kura ražo elektorenerģiju no ūdens viļņu kustības
augšup/lejup
Peldošās pontonu tilta spēkstacijas (turpmāk T-WILEG) pamatā ir divi patentēti galvenie mezgli.
Viens ir ūdens viļņu impulsu lineārais elektriskais ģenerators ar magnētiskajiem paātrinātājiem
(WILEG) (LVP2020000058 no 01.09.2020), un otrs ir peldošais pontonu tilts (T-WILEG)
(LVP2020000061, 04.09.2020), kas veidots no atsevišķiem rāmjiem un savstarpēji saderīgiem
pontoniem. Fiksētas jaudas (10-20 W) WILEG darba vienības tiek uzstādītas uz pontonu tilta
iepriekš noteiktā skaitā atbilstoši klienta prasībām. Spēkstacija T-WILEG pārvērš ūdens viļņu
kustības augšup/lejup kinētisko enerģiju elektroenerģijā. Atkarībā no spēkstacijas paredzētā
lietojuma, saražoto elektroenerģiju var izmantot uz vietas piekrastes kafejnīcās un
mājsaimniecībās, vai uzglabāt akumulatoros/ūdeņradī - peldoša uzpildes stacija
elektriskajām/ūdeņraža laivām, jahtām.
Autori: Vladimirs Ņemcevs, Rims Vaitkus, Pēteris Lesničenoks, Elmārs Baltiņš, Jānis Kleperis
(Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts) un Chien-Heng Chou (Vanung Universitāte,
Taivāna).
Kontakti un demonstrētāji:
Pēteris Lesničenoks – 29100445; [email protected]
Vladimirs  Ņemcevs – 26417705; [email protected]